ตารางสอน ตารางเรียน ตารางการใช้ห้อง
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

 

ภาคเรียนที่ 2/2566

ภาคเรียนที่ 1/2566

ภาคเรียนที่ 2/2565

ภาคเรียนที่ 1/2565

ภาคเรียนที่ 1/2564

ภาคเรียนที่ 2/2564

 

ภาคเรียนที่ 2/2563

ภาคเรียนที่ 1/2563

ภาคเรียนที่ 2/2562

ภาคเรียนที่ 1/2562

ภาคเรียนที่ 1/2557
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาคเรียนที่ 1/2558
ภาคเรียนที่ 2/2558
ภาคเรียนที่ 1/2559
ภาคเรียนที่ 2/2559
ภาคเรียนที่ 1/2560
ภาคเรียนที่ 2/2560
ภาคเรียนที่ 1/2561
ภาคเรียนที่ 2/2561